Rio Yokota, Tokyo Tech

Rio Yokota, Tokyo Tech

Biography